Кой е тук?
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Неделя, 15 декември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow Е arrow ЕК­ЗЕ­МА
ЕК­ЗЕ­МА Печат Е-мейл
15 апр 2011

Ек­зе­ма­та е мно­го рзпрос­т­ра­не­но кож­но за­бо­ля­ва­не. Тя се раз­ви­ва не­рав­но­мер­но, на тла­съ­ци: фа­зата на обос­т­ря­не, съп­ро­вож­да­на от из­вес­т­на оточ­ност, се сме­на с хро­нич­ната фа­за, ха­ра­те­ри­зи­ра­ща се със на­де­бе­ля­ва­не на ко­жа­та и по­я­ва на люс­пи. Ек­зе­ма­та мо­же да бъ­де пре­диз­ви­ка­на как­то от вът­реш­ни, та­ка и от вън­ш­ни при­чи­ни. У де­ца­та, ек­зе­ма­та чес­то се съп­ро­вож­да с ас­т­ма или дру­ги алер­гич­ни за­бо­ля­ва­ния.

     Виж ста­ти­я­та КО­ЖА (ПРОБ­ЛЕ­МИ), с до­пъл­не­ни­е­то, че стра­да­щи­ят от ек­зе­ма из­пит­ва сил­но без­по­койс­т­во и страх за се­бе си. Той е не­у­ве­рен и за­то­ва мис­ли­те за бъ­де­ще­то пре­диз­вик­ват в не­го страх и по­ня­ко­га от­ча­я­ние. Тряб­ва да из­ра­зи се­бе си, да спо­де­ли с ня­ко­го сво­и­те пре­жи­вя­ва­ния.

            Ако ек­зе­ма­та се съп­ро­вож­да със сър­беж, виж ста­ти­я­та СЪР­БЕЖ. Ко­га­то ек­зе­ма­та е пре­диз­ви­ка­на от въз­дейс­т­ви­е­то вър­ху ор­га­низ­ма на стра­нич­ни ве­щес­т­ва – хи­ми­чес­ки про­дук­ти и др., чо­век твър­де лес­но поз­во­ля­ва да му влияе всич­ко, ко­е­то се случ­ва око­ло не­го.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |

Parse error: syntax error, unexpected $end, expecting ')' in /home/fspeid/public_html/broqch/var/access.php on line 74