Кой е тук?
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Понеделник, 09 декември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow Е arrow ЕН­ДО­МЕТ­РИ­О­ЗА
ЕН­ДО­МЕТ­РИ­О­ЗА Печат Е-мейл
15 апр 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Ен­до­мет­ри­о­за­та е мно­го раз­п­рос­т­ра­не­но ги­не­ко­ло­гич­но за­бо­ля­ва­не. Наб­лю­да­ва се при же­ни недос­тиг­на­ли въз­раст­та на ме­но­па­у­за­та. При ен­до­мет­ри­о­за­та част от ли­га­ви­ца­та на тя­ло­то на мат­ка­та се раз­по­ла­га на ге­ни­та­ли­и­те и в дру­ги ор­га­ни и тъ­ка­ни в ор­га­низ­ма. Те­зи еле­мен­ти на ли­га­ви­ца­та въз­п­ро­из­веж­дат мат­ка­та в ми­ни­а­тю­ра.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Ос­нов­на­та емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка на то­ва за­бо­ля­ва­не се явя­ва нес­по­соб­ност­та на же­на­та да ро­ди де­те. Та­ка­ва же­на оби­ча да ръ­ко­во­ди и да про­я­вя­ва спо­соб­ност­та си да раж­да, съз­да­ва в дру­ги сфе­ри – ка­са­е­щи идеи, про­ек­ти и т. н. Тя мно­го ис­ка да има де­те, но се бои от пос­ле­ди­ци­те – смърт или стра­да­ние при раж­да­не, осо­бе­но, ако по­доб­но не­що се е слу­чи­ло с ней­на­та май­ка. То­зи страх е дос­та­тъч­но си­лен, за да бло­ки­ра же­ла­ни­е­то й. В мо­я­та прак­ти­ка до­ри е има­ло слу­чаи, ко­га­то при­чи­на­та се от­к­ри­ва в пред­ход­но въп­лъ­ще­ние.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     То­ва за­бо­ля­ва­не го­во­ри за тво­е­то от­но­ше­ние към раж­да­не­то, ка­то към не­що мъ­чи­тел­но и опас­но, съз­да­ва­що фи­зи­чес­ко пре­пят­с­т­вие за за­ча­тие. Мно­го ин­те­рес­но е при то­ва за­бо­ля­ва­не об­ра­зу­ва­не­то на гнез­да, по­доб­ни на мат­ка.То­зи факт е сви­де­тел­с­т­во за сил­но­то же­ла­ние да имаш де­те: тво­ят ор­га­ни­зъм да­же съз­да­ва до­пъл­ни­тел­на мат­ка.

     Мо­ят опит по­каз­ва, че по­ве­че­то же­ни, стра­да­щи от ен­до­мет­ри­о­за се бо­ят имен­но от про­це­са на раж­да­не, а не от не­го­ви­те пос­лед­с­т­вия – въз­пи­та­ни­е­то на де­те­то. Вре­ме ти е да се из­ба­виш от заб­луж­де­ни­е­то, ко­е­то пре­диз­вик­ва страх и да удов­лет­во­риш же­ла­ни­е­то си да имаш де­те. Поз­во­ли си да бъ­деш не­съ­вър­ше­на и по­ня­ко­га да тър­пиш не­у­да­чи в про­ек­ти­те си.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |

Parse error: syntax error, unexpected $end, expecting ')' in /home/fspeid/public_html/broqch/var/access.php on line 74