Вниманието при деца от 3 до 6
Вниманието при деца от 3 до 6
Десислава Андреева
 

На този етап детето е изцяло погълнато от многообразието на средата; то иска да пипне всичко, да разбере всичко, да опита всичко. Всеки един момент е привлечено от нещо различно, вълнуващо и непознато, нещо, което на всяка цена трябва да опознае.

В началото на периода, поради недостатъчно натрупания опит и знания за света, вниманието му е предимно неволево. То реагира на всеки достатъчно силен дразнител от заобикалящата го среда и се насочва в опит да разбере какво е това, което е привлякло вниманието му. Това внимание се характеризира с отсъствието на каквото и да е усилие, от страна на детето. То възниква внезапно на базата на моментния интерес и потребност да опознае действителността около себе си. Тук родителите могат да използват тези интереси на детето и под формата на различна игра, да го насочат към определено занимание, съобразено с психичното му развитие. Трябва да се има предвид, че психичните процеси са в етап на развитие не са достатъчно устойчиви и концентрирането върху показаната дейност може да трае около няколко минути (3-4). Също така, на базата на неговите потребности и интереси, вниманието може да се насочва и да се сформират други интереси. Такъв е принципът на усвояване на рисувателната дейност, моделирането, апликирането характерни за този период. Показвайки на детето как се държи молив и какво може да се прави с него то вижда, че движенията му оставят следи. Разбира, че може да създава, да твори, което предизвиква удоволствие у него. Свързвайки това усещане с рисуването, то все повече ще задържа вниманието си върху тази дейност.

Попадайки в детската градина, от него започва да се изисква да спазва определено поведение, да изпълнява определени задачи, да бъде самостоятелно. Детето разбира, че за да получи това, което иска и да изпита удоволствие, трябва да положи усилия и да спазва определени правила. Възрастните му показват различни начини да стане самостоятелно. Те са тези, които детето имитира и на които се стреми да подражава. Използвайки желанието да бъде като тях, те могат да развият вниманието чрез насочването му към постигане на опредлена цел. Така, поставяйки му най-различни и интересни цели за преодоляване, те не само развиват вниманието на детето, но и го изграждат като самостоятелен индивид.

През шестата си година, детето е способно само да управлява вниманието си и да го насочва съзнателно към изпълняването на определени задачи. Концентрацията му значително се е подобрила и то може да се занимава само към 10 минути. Волевото внимание се развива в съвместната дейност с възрастните. Те го включват в най-разнообразни дейности, като организират вниманието му чрез въвеждането на правила на игрите, държат за тяхното спазване, поощряват го в изпълнението на задачите. Детето се направлява от необходимостта да изпълни дадените действия, отчитайки едни или други обстоятелства. 

Влияние върху развитието на вниманието оказва и животът в неблагоприятна среда. Ако често е свидетел на конфликтите на родитлите, липсва емоционална близост между тях и детето, то несъзнавано се преживяват от детето като негови. В резултат става тревожно, неспокойно, което оказва влияние върху съсредоточеността му и целенасоченото изпълнение на различните дейности.