Българска школа за психоанализа

“Хората са силни, докато застъпват силна идея. Те се превръщат в безсилни, когато ѝ се противопоставят.”
Зигмунд Фройд

БЪЛГАРСКА ШКОЛА ЗА ПСИХОАНАЛИЗА
КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

Българска школа за психоанализа провежда консултативни услуги с хора, които изпитват затруднения в своето личностно, семейно и/или професионално развитие.

БЪЛГАРСКА ШКОЛА ЗА ПСИХОАНАЛИЗА
ДЕТСКИ КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

В Центъра се работи с деца с изоставане в развитието, хиперактивност, аутизъм, агресивно поведение, проблеми с общуването и социализацията и други.

БЪЛГАРСКА ШКОЛА ЗА ПСИХОАНАЛИЗА
КУРСОВЕ

Българска школа за психоанализа провежда разнообразни семинари, курсове и обучения в сферата на психологията и психоанализата.

БЪЛГАРСКА ШКОЛА ЗА ПСИХОАНАЛИЗА
КОНФЕРЕНЦИЯ

Всяка година „Българска школа по психоанализа“ организира Национална научно-практическа конференция по психология на тема „Психология – теория и практика“.

ВЪПРОСИ към Българска школа за психоанализа

Думата е съставена от две гръцки думи: „психе“ – душа и „логос“ – наука. В най-общ план, психологията е наука за душата. По-конкретно, тя е наука за фактите, закономерностите и механизмите на психиката. Наличието на психика не е присъщо само за хората. Животните също имат такава, но развита в различна степен. С нейните проблеми се занимава зоопсихологията.

При хората психологията:

* наблюдава човешкото поведение (например жестове, походка, смях и др.);

* търси мотивите (вътрешни и външни), които го обуславят. Вътрешните може да са потребности, умора, наследственост и др., а външните – семейство, работна среда, социална класа и др.

* ако човекът има проблем и иска да го разреши – прилага някои от психотерапевтичните техники.

Както всяка наука, психологията също е в процес на развитие. Не всички въпроси, които са в нейния обхват, са разрешени. За пример, все още няма единно мнение относно това, какво представлява психиката, как се е формирала и развила в културно-исторически план, дали психиката поражда материята или обратното. Пред лицето ѝ все още стоят много феномени от сферата на парапсихологията и фактът, че тя не може да им даде научно обяснение, не е достатъчен аргумент да се отрича съществуването им.

Причината е в това, че психиката е изключително сложен предмет за изследване. Психичното не може да се пипне, помирише, вкуси, няма цвят, температура. За психиката се казва, че е „трагично невидима“, за нея нямаме сетивно познание. Именно това поставя въпроса за голямата отговорност, с която е натоварен психологът.

Ще започна от това, че е нужно да е Човек, тоест човечността да е устойчива личностна характеристика. Да подхожда с разбиране към човека отсреща, без користни задни мисли, да е равнопоставен с него, да иска да му помогне. Психологът не съди, а се стреми да разбира и търси истинските причини за ставащото. Той изслушва откровения и тайни, които само изповедник би могъл да чуе. Пред него се показва най-съкровената човешка същност и той смята това за чест.

Казват, че 90% от постъпващите да учат психология са водени от несъзнаваната потребност да разрешат своите проблеми. Вярват, че познанията, които ще усвоят в университета, ще им дадат насока как да се променят, или с други думи – ще им помогнат да преодолеят съпротивата си. От тази гледна точка, добрият психолог не се плаши от истината за себе си, дори точно обратното – потребността да се опознае го мотивира да се анализира, да се провокира всеки ден и да прави нужните стъпки към личностна промяна. Все пак, „няма как да спасиш другите, ако не можеш да спасиш себе си“.

Често използваме фразата „да седна и да помисля“. Самата дума „седна“ предполага пасивност, което не кореспондира с целта на действието. Контекстът е различен, но обединяващото е едно – приемането, че за да си добър специалист, е нужно да си чел много материали, да можеш да разсъждаваш върху екзистенциални въпроси и др. А реалният живот, с всичките му житейски роли, не предполага това. Ако искаш да се справяш и си готов да „платиш цената“ за това, нямаш много време за седене. В същото време рядко си даваме сметка колко много информация ни предлага средата, стига да имаме очи и уши, за да я видим и чуем. Ситуации, които често, колкото и да ни се струват тривиални, могат да доведат до проблеми. Ето защо смятаме, че добрият специалист съумява да улавя сигналите от средата и да разсъждава над тях. Оттук, говорейки с човека отсреща, винаги изхожда от личния си опит и преживявания и след това надгражда всичко научено.

Локус контролът, колкото и да се пренебрегва напоследък, е една от най-важните характеристики на личността. Ще обясня – външният локус контрол означава, че търсиш причините за дадено събитие главно в околната среда (хора, социално-икономически условия, астрология и др.). При хората с вътрешен локус контрол е обратното – търсят ги първо в себе си и после в средата. От тази гледна точка, добрият психолог е нужно да подхожда критично, най-вече към себе си. Само по този начин той ще се предпази от сладката заблуда на първите успехи, която ни кара да се приемаме за завършени личности и да слагаме капака върху нашето развитие. Ще ни помогне да се уловим докъде е работата с клиента и откъде нататък налагаме нашата гледна точка, или решаваме собствените си проблеми, чрез него.

В тази връзка, добрият специалист винаги има свои личностни цели, които преследва, свързани не толкова с материалното благополучие (в което няма нищо лошо), колкото с развитието на неговите умения и възможности. Освен неизчерпаем източник на енергия, несъзнаваното ни е и неизчерпаем източник на информация. Най-малкото, всеки етап от нашия живот се характеризира със своя цел и задачи и в зависимост от това, дали и как сме се справили с тях, се полагат предпоставките за това, как ще преминем през новия такъв. Затова, на практика цял живот има какво да откриваме за себе си, какво да коригираме и др.

Психологът е човек, който говори с всеки на собствения му език и осъзнава каква огромна сила има словото.

Не на последно място, добрият специалист има своя лична философия за живота, свое мнение и позиция по основните въпроси, които правят подхода му уникален.

В обобщение, добрият специалист е нужно да може в по-голяма степен да задоволява истинските си потребности.

Както стана ясно по-горе, в психологията има много школи, всяка от които се опитва да даде своето обяснение за човешката психика, както и начините, по които функционира. Само, когато познаваме нещо, ние можем да го променим. Всяка от тези теоретични постановки има свои индивидуални особености, които я правят уникална и оттук – по-достъпна за определен тип хора, с конкретна нагласа към себе си и своята работа. Оттук, те привличат клиенти, които имат сходна на тяхната нагласа. 

Една от тези школи е психоанализата. Характерното тук е, че тя приема, че всеки човек притежава т.нар. „безсъзнателна психика“, информацията от която често не осъзнаваме, но е от изключително значение, тъй като там се коренят нашите проблеми, потребности, ранен детски опит и др., които мотивират мислите и поведението ни. От тази гледна точка, в широкия смисъл „психоанализата е учение за взаимодействието между съзнавана и несъзнавана психика“.

По-конкретно, психоанализата е едновременно теория за човешката психика и метод за терапевтично въздействие. Открита е от Зигмунд Фройд, като като към днешна дата продължава да бъде развивана от специалисти по целия свят. Има четири основни сфери на приложение:

* като теория за функционирането на човешката психика;

* като метод за лечение на психични проблеми;

* като метод за изследване;

* като гледна точка за обяснение на различни културни и социални феномени като литература, изкуство, политика, общности и др.

Представлява специфични отношения между двама души, при които единият човек помага на другия да си помогне сам. То е начин на общуване, който позволява на другия да опознае своите чувства, мисли и поведение, което да му помогне да достигне до по-добро разбиране на себе си.

Само когато си наясно с причината за проблема, можеш да предприемеш адекватни мерки за неговото разрешаване. За да го направи, човекът е нужно да използва своите силни страни, като се опира на вътрешните си ресурси, откривайки и преодолявайки различните проявления на съпротивата, която неизменно ще му попречи да задоволи потребността си.

Погледнато в дългосрочен план, психологическите консултации ще му помогнат да живее един по-осъзнат и удовлетворяващ живот, в който ще взема правилни решения и ще извършва целенасочени действия.

То е предназначено за хора в психическа норма. „Психическата норма“ представлява приетото в дадена култура поведение, което е присъщо на по-голямата част от хората от дадена възраст, пол и др. При него има едно относително добро осъзнаване на реалността и не са налице психични заболявания (напр. шизофрения, депресия, биполярно афективно разстройство и др.). Каквато и е да спецификата на случая, нужно е клиентът да иска да се промени и да е готов да предприеме крачките към тази промяна.

* заниманията с тях да са под формата на игра, изхождайки от техните потребности и интереси;

* приемането им като големи хора.

Семейството е първата среда за детето. По силата на това, че е първа, нейната значимост за психичния му живот е най-голяма. За разлика от възрастния човек, детето е в голяма степен зависимо и се поддава на влияние от своите родители. Затова, когато е необходима корекция, е нужно тя да се направи върху цялата семейна система. Практиката показва, че в противен случай резултатите са бавни, трудни и незадоволителни, като вероятността детето да се върне към особености на старото си поведение, след приключване на работата, е голяма. Работата с родителите ще им даде по-голяма яснота и увереност, както и ще спомогне за намаляване чувството им за вина, произтичащо от факта, че никой не ни учи как да бъдем родители, а грешките можем да отчетем едва, когато са налице.

опаковане на подаръци
ИГРИТЕ, КОИТО ИГРАЕМ

Опаковане на подаръци

Обикновено, когато децата присъстват на рожден ден, ако са достатъчно големи, за да осъзнават случващото се,

Вашето мнение е важно за нас

Magdalena Stancheva
Magdalena Stancheva
5 out of 5 stars
преди 3 седмици
Опитът ми с школата ме оставя с едно много позитивно отношение към хората там. Подхождащи с професионализъм, внимание, грижа и показващи желание, наистина да бъдат полезни на всеки един, свързал се с тях. Попаднах на БШПА в труден за мен период и благодарение на прекрасния екип, успях да науча много за себе си и да се върна в пътя към личностно развитие. Срещата ми с БШПА ми донесе и продължава да ми носи много позитиви, не само в личностен, но и в професионален план. Благодаря на екипа! Препоръчвам!
Stanislava Todorova
Stanislava Todorova
5 out of 5 stars
преди 4 седмици
Изкарах курса по анилитично писане, който ми даде увереност, че мога да пиша достъпни и съдържателни текстове за интернет. Хареса ми това, че се работи в малка група и се обръща индивидуално внимание на всеки. Курса е практически насочен и се дават вече изпробвани и работещи неща. Препоръчвам го на хора, които искат да развиват собствен блог или сайт и да се научат да пишат качествени статии!
Мануела Василева
Мануела Василева
5 out of 5 stars
преди седмица
Изкарах курс на обучение за работа с деца с хиперактивност, което беше интересно и много полезно за мен. Наученото успешно прилагам в работата си с деца в детската градина в предучилищна възраст. Благодаря на екипа за прекрасното преживяване!
Mariela Nikolova
Mariela Nikolova
5 out of 5 stars
преди 10 месеца
Перфекционисти в работата си, винаги се стремят да надграждат постиженията си и да откриват нови хоризонти за развитие, с много любов и грижа, успяват да намерят правилния подход и начин, да помогнат, и да постигнат най-добрите резултати в работата си с деца и възрастни! Препоръчвам Българска Школа за Психоанализа !
Бистра Георгиева
Бистра Георгиева
5 out of 5 stars
преди 4 седмици
Отлични професионалисти, иновативни и креативни отдадени на призванието си. Непрекъснато развиващи се и ползващи иновативни подходи даващи реални резултати. Осигуряват уютна, приемаща и подкрепяща среда за развитието на децата. Препоръчвам ги.
Златина Рачева
Златина Рачева
5 out of 5 stars
през последната седмица
Служителите в „ Българска школа по психоанализа“ показват висок професионализъм и всеотдайност по време на обучения, организирани от тях. Пожелавам Ви много успехи.
Gabriela Pancheva
Gabriela Pancheva
5 out of 5 stars
през последната седмица
В школата работят професионалисти на високо ниво! Силно препоръчвам
Martin Dimitrov
Martin Dimitrov
5 out of 5 stars
през последната седмица
Изцяло отдадени на това да помагат на хората. Те са едни от малкото, които са истински експерти в областта си, постигащи феноменални резултати в работата си с деца и възрастни! Силно препоръчвам Българска школа за психоанализа.
The Black Owls
The Black Owls
5 out of 5 stars
преди 7 месеца
Психологията за мен е начин да си държа ума буден. Школата ми предостави идеалните условия. Стимулиращо е когато имаш надеждата , че теорията може да бъде полезна и в практиката. Работиш , пишеш , четеш големите изследователи и се надяваш, че някога можеш да създадеш нещо дори и това да е 1/10 от това , което те са сътворили.
gergana nikolova
gergana nikolova
5 out of 5 stars
преди месец
Школата предоставя прекрасни възможности за личностно и професионално развитие. Курсовете и обученията са на изключително високо ниво! Един от тях е теоретико-практическият курс по психоанализа, даващ ценна теоретична информация, която се пречупва през личния опит на всеки от участниците. Стажът за работа с деца осигурява една стабилна основа от знания и умения за всеки, който иска да се развива и надгражда в тази посока. Ежегодната научно-практическа конференция по психология дава възможност на колегите да представят своите разработки, да дискутират актуални теми, както и да създават нови контакти. Препоръчвам Българска школа за психоанализа на всеки колега, който желае да усъвършенства себе си… На всеки, който има нужда от помощ в справянето с житейските предизвикателства, които животът му поднася.
Анелия Попова
Анелия Попова
5 out of 5 stars
през последната седмица
Първата среща с Българска школа за психоанализа преди няколко години ми донесе много хубави емоции, нови знания, интересни разговори и контакти, и приятелска атмосфера. Затова последваха и още, ежегодни, а към днешна дата те вече са със статут на приятна традиция, която очаквам с нетърпение. Конференциите протичат много професионално, организацията е на ниво във всяко едно отношение и накрая човек остава с чувство за удовлетвореност. Препоръчвам ги с удоволствие и без грам колебание!
Мария Петрова
Мария Петрова
5 out of 5 stars
през последната седмица
Подхождат изключително професионално към това, което правят. С много разбиране и човещина. Общуването ми с БШПА е свързано основно с ежегодните конфоренции, което е страхотна инициатива и много добра организиранизация на всяка дейност, свързана с мероприятието.
Ако желаете да получавате актуална информация за предстоящите ни събития, абонирайте се за нашия бюлетин.
ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ