Българска школа за психоанализа

Анотация: живеем в свят, в който сме затрупани от информация – от телевизията, телефона, билбордовете на път за вкъщи и др. Всеки ни осведомява за нещо – какво съдържа, защо е полезно/вредно за нас; защо е нужно да го изберем пред друго и др. В сферата на науката положението не е по-различно. Всеки научен факт си има своите поддръжници и критици, като и двете страни подхождат сериозно и аргументирано. Когато способността ни да боравим адекватно с тази информация не е достатъчно развита, възможните последици са най-често две: или се объркваме и не можем да вземем решение, или я приемаме едностранчиво, което нерядко води до грешни заключения.

Аналитичното писане е крайъгълният камък на академичното писане. То надхвърля описателното представяне на факти или подробности, като се стреми да изследва и оцени тяхното значение. С други думи, аналитичното писане отговаря на въпросите: „Защо?“, „Как?“ и „Защо това е важно?“, след като описателното писане е отговорило на въпросите: „Кой?“, „Какво?“ и „Къде?“. То ни дава възможност да изградим своя, аргументирана позиция по дадената тема.

Курсът е теоретико-практически: преподава се основната информация по конкретната тема, след което получените знания се пречупват през личния опит на курсистите. Акцентът е поставен върху писането на научно-популярен труд (статия за интернет, за научно-популярно списание) и научен труд (статия за научно списание, доклад) на психологическа тематика.

Курсът включва следните модули:

 • теоретична част:
 • самоподготовка, под формата на писмени практически упражнения.

Темите, които ще се разгледат в теоретичната част, са:

 1. Общуване. Писмено общуване. Видове научни текстове.
 2. Нагласа на автора. Фактори, опосредстващи нагласата. Връзка между мисъл, реч и писане.
 3. Структура на текста. Етапи на писане. Специфики на писмените трудове.
 4. Критично мислене – същност, характеристики и развитие.
 5. Дивергентно мислене – същност, характеристики и развитие.
 6. Техническо оформление на текста. Цитати, бележки под линия, използвана литература.
 7. Оформяне на приложения. Редакция на текста. Избор на снимков материал.

Курсът е предназначен за:

 • студенти или завършили психология в редовна или задочна форма на обучение;
 • всички хора, които искат да развият писателските си умения.

Курсистите ще получат:

 • базова теоретична подготовка за работа с текстове;
 • базови познания за психичната страна на процеса на писане;
 • практически съвети за по-лесно справяне с най-често възникващите трудности при писане;
 • насоки за развитие на писателските си умения;
 • при завършване – сертификат за преминат курс.

Цена: 300.00 лева

Продължителност: 28 учебни часа. Срещите се провеждат веднъж седмично, в рамките на 4 учебни часа. 

Курсът се провежда в малки групи (до трима души).

Форма на провеждане: онлайн. Датите и часовете могат да се съгласуват с участниците.

За допълнителна информация: 0887/ 23 85 80 – Ирена Киркова

МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ
ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ