Българска школа за психоанализа

Гергана Николова е психолог, ръководител на Детския консултативен център към „Българска школа за психоанализа“.

Академично образование: през 10.2020 година завършва бакалавърска степен по психология, редовно обучение, във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. През 01.2023 година успешно завърши следдипломно обучение за допълнителна професионална квалификация „Логопедия“ към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Допълнителни курсове, обучения и семинари: в периода 25 – 28.10.2018 година участва в семинар Есенс I „Към същността“. От 18.11.2018 година до 18.10.2020 година преминава двугодишен курс на обучение за консултант и придобити базисни, консултантски умения по метода на Виктор Франкъл – логотерапия и екзистенц анализ към „Българска асоциация по логотерапия и екзистенц анализ“. В периода 02.03 – 23.09.2020 година преминава теоретико-практическо обучение (стаж), свързано със запознаване с особеностите на аутизма и прилагане на информацията към конкретен случай в Детски консултативен център към „Българска школа за психоанализа“. В периода 19.02 – 17.09.2022 година преминава теоретико-практически курс по психоанализа към „Българска школа за психоанализа“.

Професионален опит: от 09.2020 година работи като психолог в „Българска школа за психоанализа“. Работата ѝ е насочена към деца с аутистично поведение, хиперактивност, агресивно поведение, проблеми с общуването и социализацията и др., както и с техните родители. В периода 07 – 12.2021 година работи като експерт-психолог в „Зеления морски двор на Варна“, където извършва диагностика и превенция на симптомите на отклонения във физическото, емоционалното и психо-моторното развитие на деца до тригодишна възраст.

Публикации: периодично пише статии за сайта на „Българска школа за психоанализа“, които могат да бъдат намерени в сектор „Публикации“ на www.fspeid.com. От 2021 година участва като докладчик в ежегодната Национална научно-практическа конференция на „Българска школа за психоанализа“ под наслов „Психология – теория и практика“.

Интереси: в областта на детската психология, психоанализа, логотерапия, логопедия и криминална психология.

ПУБЛИКАЦИИ

приказки

Приказки – с какво помагат?

Голяма част от децата обичат детските приказки. Любопитството към тях зависи от това, кога са се докоснали до вълшебния им свят. Колкото по-рано родителите започнат да четат приказки на децата си, толкова повече интересът към тях се засилва. Много от нас имат приятни асоциации, свързани с четенето на приказки – изникват спомени от собственото ни детство или такива, свързани с

развитие на речта

Развитие на речта в кърмаческия период

Първата година от живота е известна като предлингвистичен, или подготвителен период по отношение развитието на речта. Преди появата на същинската реч детето усвоява т.нар. „ефективна комуникация“. А именно – постига ефект върху възрастните с невербални сигнали (плач, гукане, усмивка). Употребата им отначало е несъзнавана, но с времето става умишлена и преднамерена, с цел – привличане на вниманието им. В кърмаческия

играта

Играта и детската автономност

Играта е основополагаща и изключително важна за детското развитие. Чрез нея се развиват психичните процеси, моториката, социалните умения, както и емоционално-волевата сфера. Играта е една своебразна „работа“ за детето така, както ние възрастните работим. Чрез нея овладява и надгражда определени умения, научава нови неща относно съдържанието и функцията на обектите от заобикалящата го среда, учи се да преодолява трудности. Между

ЕКИП

Ирена Киркова

Ирена Киркова

Ирена Киркова е психолог с психоаналитична насоченост, собственик и управител на „Българска школа за психоанализа“. Академично образование: през 12.2008 година завършва бакалавърска степен по психология, редовно обучение, във ВСУ „Черноризец Храбър“. През 10.2009 година – магистратура в същия университет, специалност „Приложна психология“. През 04.2009 година придобива свидетелство за професионална квалификация „учител по психология и логика, философия, етика и право“, отново

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ