детски консултативен център

   Центърът за работа с деца към „Българска школа за психоанализа“ е създаден през 2007 година, в отговор на ситуацията с лавинообразното нарастване броя на децата от аутистичния спектър и налагащата се потребност от намиране на подходящи начини и средства за справяне с проблема.

   В центъра работят детски психолози с психоаналитична насоченост, преминали обучение за работа с:

 • деца от аутистичния спектър;
 • деца с изоставане в развитието;
 • хиперактивни деца;
 • деца с агресивно поведение;
 • деца с проблеми в общуването и социализацията.

   Изхождайки от факта, че аутизмът не е заболяване, а психично състояние, специалистите работят по изготвена програма и методика за работа с децата и родителите им, базирани на психоаналитичния подход. Програмата е ориентирана към работа с причините, довели до проблемното състояние. Работи се за тяхното отстраняване и връщане на детето и неговото семейство към нормален ритъм на живот.

   Психологичната работа в Центъра е насочена към две направления:

 • работа с децата;
 • работа с родителите.

   Целта в работата с родителите е оказване на помощ и практически съвети при:

 • общуването им с децата;
 • разчитане на невербалните сигнали, които подават;
 • разбиране и задоволяване на потребностите им;
 • реализиране на съвместни игри и развлечения;
 • определяне и спазване на правила.

   По този начин се възстановява доверието между тях, а това е основата, върху която се стъпва, за преодоляването на проблема. По отношение на работата с децата се изготвя индивидуална методика, в зависимост от психичното им развитие и особености.

   Принципът, на който е основана работата с децата, е:

 • заниманията с тях да са под формата на игра, изхождайки от техните потребности и интереси;
 • приемането им като големи хора.

 Центърът предлага динамичен режим на посещения, в зависимост от състоянието на детето и възможностите на родителите. 

РАБОТНО ВРЕМЕ