детски консултативен център

     Центърът за работа с деца към „Българска школа за психоанализа“ е създаден през 2007 година, в отговор на ситуацията с лавинообразното нарастване на броя на децата от аутистичния спектър и налагащата се потребност от намиране на подходящи начини и средства за справянето с проблема.

     В центъра работят детски психолози с психоаналитична насоченост, преминали курс на обучение за работа с:

 • деца от аутистичния спектър;
 • хиперактивни деца;
 • деца с агресивно поведение;
 • деца с проблеми в общуването и социализацията.

Изхождайки от факта, че аутизмът не е заболяване, а психично състояние, специалистите работят по изготвена програма и методика за работа с децата и родителите им, базирани на психоаналитичния подход.  Програмата е ориентирана към работа с причините, довели до проблемното състояние. Работи се за тяхното отстраняване и връщане на детето и неговото семейство към нормален ритъм на живот.

Психологичната работа в Центъра е насочена към две направления:

 • работа с децата;
 • работа с родителите.

Целта в работа с родителите е оказване на помощ и практически стъпки при:

 • общуването им с децата;
 • разчитане на невербалните сигнали, които подават;
 • разбиране и задоволяване на потребностите им;
 • съвместните игри и развлечения.

По този начин се възстановява доверието между тях, а това е основата, върху която се стъпва за преодоляването на проблема. По отношение на работата с децата се изготвя индивидуална методика, в зависимост от психичното им развитие и особености.

Принципът, на който е основана работата  с децата, е:

 • заниманията с тях да са под формата на игра, изхождайки от техните потребности и интереси;
 • да се приемат като големи хора.

Центърът предлага динамичен режим на посещения, в зависимост от състоянието на детето и възможностите на родителите.