детски консултативен център

     Центърът за работа с деца към Българска школа за психоанализа е създаден през 2007 година в отговор на ситуацията с лавинообразното нарастване на броя на децата от аутистичния спектър и налагащата се потребност от намиране на подходящи начини и средства за справянето с проблема.

     В центъра работят детски психоаналитици, преминали курс на обучение за работа с:

 • Деца от аутистичния спектър;
 • Хиперактивни деца;
 • Деца с агресивно поведение;
 • Деца с проблеми в общуването и социализацията.

Изхождайки от факта, че аутизмът не е заболяване, а психично състояние, специалистите работят по изготвена програма и методика за работа с децата и родителите им, базирани на психоаналитичния подход.  Програмата е ориентирана към работа с причините довели до проблемното състояние. Паралелно с това се работи и за тяхното отстраняване и връщане на детето и неговото семейство към нормален ритъм на живот.

Психологичната работа в центъра е насочена към две направления:

 • работа с децата;
 • работа с родителите.

Целта е оказване на помощ и практически стъпки при:

 • Общуването им с децата;
 • Разчитане на невербалните сигнали, които подават;
 • Разбиране и задоволяване на потребностите им;
 • Съвместните игри и развлечения.

По този начин се възстановява доверието помежду тях, а това е основата , върху която се стъпва, за преодоляването на проблема. По отношение на работата с децата се изготвя индивидуална методика в зависимост от психичното им развитие и особености.

Принципът , на който е основана работата  с децата, е:

 • Заниманията с тях да са под формата на игра, изхождайки от техните потребности и интереси;
 • Да се приемат като големи хора.

Центърът предлага динамичен режим на посещения, в зависимост от състоянието на детето и възможностите на родителите.