Теоретико-практически курс по психоанализа

   Курсът е теорeтико-практически и е насочен към студенти, психолози, социални и медицински работници, педагози и всички, които се интересуват от психоанализата и в частност – въпросите, свързани с формирането и развитието на личността.

  Работата по време на курса е организирана в две направления: дава се информация за основните теоретични понятия, свързани със съответната тема, след което тя се пречупва през личния опит на всеки един от участниците с помощта на техниките, използвани в психоаналитичния процес.

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

1. Несъзнавано – съдържание и функции. Енергeтична структура на несъзнаваното. Симбиотична и обектни връзки.
2. Етапи във възрастовото развитие:
* от раждането до 3 години. Орална и анална фаза. Процеси, формиращи Аз-а. 
3. Период 3 – 6 години. Едипова фаза. Формиране и интернализиране на Свръх аз-а. Ролята на родителите и семейната среда.
4. Период 7 – 11 години. Латентна фаза. Характерни особености на жизнения етап.
5. Период 12 – 18 години. Пубертет. Характерни особености, основни жизнени задачи, корекция на моделите.

ВТОРИ СЕМЕСТЪР

1. Период 20 – 30 години. Основни потребности и жизнени задачи. Защо повтаряме грешките на родителите си?
2. Период 30 – 40 години. Основни потребности и жизнени задачи. Социални роли и пренареждането им, в контекста на ценностната система и доминиращите потребности на личността.
3. Защитни механизми – формиране и проявление.
4. Потребностите и капризите, като основа за формирането на личностните качества.
5. Търпението и нетърпението в поведението и взаимоотношенията – психоаналитичен механизъм на формиране и проявление.

ТРЕТИ СЕМЕСТЪР

1. Символите в нашия живот.
2. Защо сънуваме? Какво ни казват или показват сънищата?
3. Грешки ли са „грешките” при писане, четене, говорене?
4. Защо забравяме? За ползите и вредите от забравянето, от психоаналитична гледна точка.
5. Асоциациите, като техника и средство в психоаналитичния процес. Невербалната методика – какво представлява, кога и как да я използваме?

Курсът се провежда в рамките на 3 семестъра, присъствено.
Всеки семестър е с продължителност 3 месеца.
Срещите са по два пъти месечно (през седмица), по 1 ден (6 учебни часа).
Общата им продължителност е 90 часа.
Големина на групата:  минимум 8, максимум 10 души.
Цената за семестър е 500.00 лева
Таксите се плащат в началото на всеки семестър.
При плащане на цялата сума (за трите семестъра) се ползва отстъпка 5% от общата стойност – 60.00 лева

Участниците получават сертификат за преминат курс.

 

Курс за работа с деца аутисти

   „Българска школа за психоанализа“ организира курс за работа с деца аутисти. Предназначен е за специалисти, родители, студенти и хора с интереси в тази сфера. Темите, които ще се разгледат, са:

1. Съдържание и функции на несъзнаваното, Аза и Свръх аз.
2. Причина и характеристики на състоянието аутизъм.
3. Същност на невербалното поведение и разчитане на неговото проявление.
4. Сближаване и изграждане на доверие. Развитие на интереси.
5. Работа със съпротивата. Провокиране на говорна дейност.
6. Изравняване на хронологичната възраст с психичната и физичната.

   Срещите се провеждат всяка събота/неделя, в рамките на 4 учебни часа, в продължение на шест седмици, присъствено.

   Цена : 400.00 лева

    Участниците получават сертификат за преминат курс.

Курс за работа с деца с хиперактивност

   „Българска школа за психоанализа“ организира курс за работа с деца с хиперактивност. Предназначен е за специалисти, родители, студенти и интересуващи се от проблема. Темите, които ще се разгледат, са:

1. Съдържание и функции на То, Аз и Свръх аз.
2. Причина и характеристики на състоянието хиперактивност.
3. Сближаване и изграждане на доверие. Определяне на реалистични очаквания, от страна на възрастните.
4. Намаляване на вътрешната тревожност.
5. Поставяне на граници. Определяне на отговорности.
6. Развитие на социалните умения.

     Срещите се провеждат всяка събота/неделя, в рамките на 4 учебни часа, в продължение на шест седмици, присъствено.     

     Цена : 400.00 лева

     Участниците получават сертификат за преминат курс.

Обучение за работа с деца аутисти

 

 Обучението е теоретико-практическо: преподават се основните понятия, свързани с конкретната тема. Получената информация се пречупва през личния опит и този от практическата работа с деца.

    Продължителност: 200 учебни часа. Включва:

 • теоретична част: основни положения в работата с деца в аутистично състояние – 15 часа;
 • писмени практически упражнения – 30 часа;
 • работа под супервизия с клиенти на Детския консултативен кабинет – 155 часа;
 • самоподготовка.

   Забележка: придобиването на личен опит, посредством лични консултации е препоръчително, но не е част от програмата на настоящето обучение.

Темите, които ще се разгледат в теоретичната част, са:

 1. Съдържание и функции на То, Аз и Свръх аз.
 2. Причина и характеристики на състоянието аутизъм.
 3. Същност на невербалното поведение и разчитане на неговото проявление.
 4. Сближаване и изграждане на доверие. Развитие на интересите.
 5. Работа със съпротивата. Провокиране на говорна дейност.
 6. Изравняване на хронологичната възраст с психичната и физичната.

Обучението е предназначено за:

 • завършили или студенти по психология, в редовна или задочна форма;
 • интересуващи се от личностно развитие и промяна;
 • амбициозни хора, които искат да се изявят в практиката;
 • приемащи трудностите като предизвикателство, а не заплаха;
 • които обичат да намират причините за случващото се с тях и около тях;
 • хора, които обичат да се занимават с деца.

Обучаващите се ще получат:

 • практически знания и умения от опитни специалисти по психоанализ;
 • базова теоретична подготовка за работа с деца от аутистичния спектър;
 • свой личен опит, чрез работата по конкретни случаи;
 • отговори на въпроси, които вероятно са си задавали за своето собствено детство;
 • ще развият качества като устойчивост и разпределение на вниманието, отговорност, самостоятелност и др.

Цена: 1000.00 лева. Има възможност за разсрочено плащане.

Обучението се извършва в малки групи (до трима души), присъствено. На всички, които го преминат успешно, ще бъде издаден сертификат.

За допълнителни въпроси: 0887/ 23 85 80 – Ирена Киркова

Молим желаещите да изпратят мотивационно писмо, както и актуална автобиография на следния адрес: bshpa@abv.bg  Ще се свържем само с кандидатите, одобрени за интервю. Кандидатурата Ви ще бъде разгледана поверително, съгласно Закона за защита на личните данни., 

Курс по аналитично писане

   Анотация: живеем в свят, в който сме затрупани от информация – от телевизията, телефона, билбордовете на път за вкъщи и др. Всеки ни осведомява за нещо – какво съдържа, защо е полезно/вредно за нас; защо е нужно да го изберем пред друго и др. В сферата на науката положението не е по-различно. Всеки научен факт си има своите поддръжници и критици, като и двете страни подхождат сериозно и аргументирано. Когато способността ни да боравим адекватно с тази информация не е достатъчно развита, възможните последици са най-често две: или се объркваме и не можем да вземем решение, или я приемаме едностранчиво, което нерядко води до грешни заключения.

    Аналитичното писане е крайъгълният камък на академичното писане. То надхвърля описателното представяне на факти или подробности, като се стреми да изследва и оцени тяхното значение. С други думи, аналитичното писане отговаря на въпросите: „Защо?“, „Как?“ и „Защо това е важно?“, след като описателното писане е отговорило на въпросите: „Кой?“, „Какво?“ и „Къде?“. То ни дава възможност да изградим своя, аргументирана позиция по дадената тема.

   Курсът е теоретико-практически: преподава се основната информация по конкретната тема, след което получените знания се пречупват през личния опит на курсистите. Акцентът е поставен върху писането на научно-популярен труд (статия за интернет, за научно-популярно списание) и научен труд (статия за научно списание, доклад) на психологическа тематика.
 
   Курсът включва следните модули:
* теоретична част:
* самоподготовка, под формата на писмени практически упражнения.
 

Темите, които ще се разгледат в теоретичната част, са:

 1.   Общуване. Писмено общуване. Видове научни текстове.
 2.   Нагласа на автора. Фактори, опосредстващи нагласата. Връзка между мисъл, реч и писане.
 3.   Структура на текста. Етапи на писане. Специфики на писмените трудове.
 4.   Критично мислене – същност, характеристики и развитие.
 5.   Дивергентно мислене – същност, характеристики и развитие.
 6.   Техническо оформление на текста. Цитати, бележки под линия, използвана литература.
 7.  Оформяне на приложения. Редакция на текста. Избор на снимков материал.

Курсът е предназначен за:

 •  студенти или завършили психология в редовна или задочна форма на обучение;
 •  всички хора, които искат да развият писателските си умения.

Курсистите ще получат:

 •  базова теоретична подготовка за работа с текстове;
 •  базови познания за психичната страна на процеса на писане;
 •  практически съвети за по-лесно справяне с най-често възникващите трудности при писане;
 •  насоки за развитие на писателските си умения;
 •  при завършване – сертификат за преминат курс.

Цена: 300.00 лева

Продължителност: 32 учебни часа. Срещите се провеждат веднъж седмично, в рамките на 4 учебни часа. 

Курсът се провежда в малки групи (до трима души).

Форма на провеждане: онлайн. Датите и часовете могат да се съгласуват с участниците.

За допълнителна информация: 0887/ 23 85 80 – Ирена Киркова