Българска школа за психоанализа

„Българска школа за психоанализа“ провежда различни семинари, курсове и обучения в сферата на психологията и в частност – на психоанализата.

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИ КУРС ПО ПСИХОАНАЛИЗА

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИ КУРС ПО ПСИХОАНАЛИЗА

Курсът е теорeтико-практически и е насочен към студенти, психолози, социални и медицински работници, педагози и всички, които се интересуват от психоанализата и в частност – въпросите, свързани с формирането и развитието на личността. Работата по време на курса е организирана в две направления: дава се информация за основните теоретични понятия, свързани със съответната тема, след което тя се пречупва през

КУРС ДЕЦА АУТИСТИ

КУРС ЗА РАБОТА С ДЕЦА АУТИСТИ

„Българска школа за психоанализа“ организира курс за работа с деца аутисти. Предназначен е за специалисти, родители, студенти и хора с интереси в тази сфера. Темите, които ще се разгледат, са: Съдържание и функции на несъзнаваното, Аза и Свръх аз. Причина и характеристики на състоянието аутизъм. Същност на невербалното поведение и разчитане на неговото проявление. Сближаване и изграждане на доверие. Развитие на

деца хиперактивност

КУРС ЗА РАБОТА С ДЕЦА С ХИПЕРАКТИВНОСТ

„Българска школа за психоанализа“ организира курс за работа с деца с хиперактивност. Предназначен е за специалисти, родители, студенти и интересуващи се от проблема. Темите, които ще се разгледат, са: Съдържание и функции на То, Аз и Свръх аз. Причина и характеристики на състоянието хиперактивност. Сближаване и изграждане на доверие. Определяне на реалистични очаквания, от страна на възрастните. Намаляване на вътрешната

ДЕЦА АУТИСТИ

ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА АУТИСТИ

Обучението е теоретико-практическо: преподават се основните понятия, свързани с конкретната тема. Получената информация се пречупва през личния опит и този от практическата работа с деца. Продължителност: 200 учебни часа. Включва: теоретична част: основни положения в работата с деца в аутистично състояние – 15 часа; писмени практически упражнения – 30 часа; работа под супервизия с клиенти на Детския консултативен кабинет –

КУРС ПО АНАЛИТИЧНО ПИСАНЕ

КУРС ПО АНАЛИТИЧНО ПИСАНЕ

Анотация: живеем в свят, в който сме затрупани от информация – от телевизията, телефона, билбордовете на път за вкъщи и др. Всеки ни осведомява за нещо – какво съдържа, защо е полезно/вредно за нас; защо е нужно да го изберем пред друго и др. В сферата на науката положението не е по-различно. Всеки научен факт си има своите поддръжници и критици,

„Има ли двама души – има психология.“ От тази гледна точка, нашите мероприятия биха били полезни и са предназначени за всички хора, които имат интереси в областта на психологията и психоанализата, искат да разберат повече за себе си и околните.

Семинарът е форма на академично обучение, която може да бъде провеждана от академична институция, или от търговска или професионална организация. Целта е да се разгледа задълбочено и в цялост конкретна тема. Провежда се в малки групи, под ръководството на преподавател, като обикновено се използва т.нар. „Сократов диалог“ – чрез серия от въпроси се насърчава независимото, рефлексивно и критично мислене. Той е място, където може да се обсъждат резултатите от наблюдения и/или изследвания, да се задават въпроси и да се провеждат дебати. Има еднократен характер, освен ако не се касае за серия от семинари.

Форма на научно преподаване, чиято цел отново, както при семинара, е да се разгледа дадената тема задълбочено и в цялост. Отличието тук е, че обикновено се касае за по-сложни и всеобхватни теми, и/или за по-дълбинното и детайлизирано разглеждане, което трудно би могло да се осъществи в рамките на една среща. Ръководи се от един или повече преподаватели, има фиксиран списък от курсисти и предварително определена програма от сесии (уроци, теми, срещи, лекции), обикновено провеждани веднъж седмично.

То е процес, при който обучаващите се, под ръководството на преподавателя, усвояват съзнателно, системно, задълбочено и трайно научни знания, придобиват умения и навици за самостоятелно овладяване на знанията и прилагането им в практиката; развиват своите психични способности. Отново се провежда по предварително утвърдена програма, с фиксиран списък от обучаващи се. Срещите отново се регулярни. Отличието тук, както стана ясно по-горе, е, че освен върху знания, вече се работи и върху формирането на умения и развитието на личностни качества, чрез практически упражнения под наблюдение.

Що се отнася до семинарите и курсовете ни – да, но при определени условия, свързани с организацията му. За повече информация се свържете с нас чрез пощата или на посочените телефони.

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ
X