Теоретико-практически курс по психоанализа

     Курсът е теорeтико-практически и е насочен към студенти, психолози, социални и медицински работници, педагози и всички, които се интересуват от въпросите, свързани с формирането и развитието на личността.
   Дават се основните теоретични понятия, свързани със съответната тема, и получената информация се пречупва през личния опит на всеки един от участниците с помощта на техниките, използвани в психоаналитичния процес.

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

1. Несъзнаваното – съдържание и функции. Енергeтична структура на несъзнаваното. Симбиотична и обектни връзки.
2. Етапи във възрастовото развитие:
* от раждането до 3 години. Орална и анална фаза. Процеси, формиращи Аз-а. 
3. Период – 3 – 6 години. Едипова фаза. Формиране и интернализиране на Свръх аз-а. Ролята на родителите и семейната среда.
4. Период – 7-11 години. Латентна фаза. Характерни особености на жизнения етап.
5. Период 12 – 18 години. Пубертет. Характерни особености, основни жизнени задачи, корекция на моделите.

ВТОРИ СЕМЕСТЪР
1. Период – 20 – 30 години. Основни потребности и жизнени задачи. Защо повтаряме грешките на родителите си?
2. Период 30 – 40 години. Основни потребности и жизнени задачи. Социални роли и пренареждането им, в контекста на ценностната система и доминиращите потребностите на личността.
3. Защитни механизми – формиране и проявление.
4. Потребностите и капризите, като основа за формирането на личностните качества.
5. Търпението и нетърпението в поведението и взаимоотношенията – психоаналитичен механизъм на формиране и проявление.

ТРЕТИ СЕМЕСТЪР
1. Символите в нашия живот.
2. Защо сънуваме? Какво ни казват или показват сънищата?
3. Грешки ли са „грешките” при писане, четене, говорене?
4. Защо забравяме? За ползите и вредите от забравянето, от психоаналитична гледна точка.
5. Асоциациите, като техника и средство в психоаналитичния процес. Невербалната методика – какво представлява, кога и как да я използваме?

Курсът се провежда в рамките на 3 семестъра, присъствено.
Всеки семестър е с продължителност 3 месеца.
Срещите са по два пъти месечно (през седмица), по 1 ден (6 учебни часа).
Общата им продължителност е 90 часа.
Прием в групата:  минимум 8, максимум 10 души.
Цената за семестър е 500 лв.
Таксите се плащат в началото на всеки семестър.
При плащане на цялата сума (за трите семестъра) се ползва отстъпка 5% от общата стойност – 60.00 лв.

Участниците получават сертификат за преминато обучение.

 

Курс за работа с деца аутисти

     „Българска школа за психоанализа“ организира курс за работа с деца аутисти. Темите, които ще се разгледат, са:

1. Функция и съдържание на несъзнаваното, Аза и Свръх аза.
2. Причина и характеристика на състоянието аутизъм.
3. Същност на невербалното поведение и разчитане на неговото проявление.
4. Сближаване и изграждане на доверие. Развитие на интереси.
5. Работа със съпротивите. Провокиране на говорна дейност.
6. Изравняване на хронологичната възраст с психичната.

     Срещите се провеждат всяка събота, в продължение на шест седмици.
     Цена : 400.00 лв

     Курсът е предназначен за специалисти, родители и студенти. Участниците получават сертификат за преминат модул.

Курс за работа с деца с хиперактивност

     „Българска школа за психоанализа“ организира курс за работа с деца с хиперактивност. Темите, които ще се разгледат, са:

1. Функция и съдържание на То, Аз и Свръх аз.
2. Причина и характеристика на състоянието хиперактивност.
3. Сближаване и изграждане на доверие. Определяне на реалистични очаквания, от страна на възрастните.
4. Намаляване на вътрешната тревожност.
5. Поставяне на граници. Определяне на отговорности.
6. Развитие на социални умения.

     Срещите се провеждат всяка събота, в продължение на шест седмици.
     Цена : 400.00 лв

     Курсът е предназначен за специалисти, родители и студенти. Участниците получават сертификат за преминат модул.

Обучение за работа с деца аутисти

   

Обучението е теоретико-практическо: преподават се основните понятия, свързани с конкретната тема. Получената информация се пречупва през личния опит и този от практическата работа с деца.

Продължителност: 200 учебни часа. Включва:

 • теоретична част: основни положения в работата с деца в аутистично състояние – 15 часа;
 • писмени практически упражнения – 30 часа;
 • работа под супервизия с клиенти на Детския консултативен кабинет – 155 часа;
 • самоподготовка.

Забележка: придобиването на личен опит, посредством лични консултации е препоръчително, но не е част от програмата на настоящето обучение.

Темите, които ще се разгледат в теоретичната част, са:

 1. Функция и съдържание на То, Аз и Свръх аз.
 2. Причина и характеристика на състоянието аутизъм.
 3. Същност на невербалното поведение и разчитане на неговото проявление.
 4. Сближаване и изграждане на доверие. Развитие на интересите.
 5. Работа със съпротивите. Провокиране на говорна дейност.
 6. Изравняване на хронологичната възраст с психичната.

Обучението е предназначено за:

 • завършили или студенти по психология, в редовна или задочна форма;
 • интересуващи се от личностно развитие и промяна;
 • амбициозни хора, които искат да се изявят в практиката;
 • приемащи трудностите като предизвикателство, а не заплаха;
 • които обичат да намират причините за случващото се с тях или около тях;
 • хора, които обичат да се занимават с деца.

Обучаващите се ще получат:

 • практически знания и умения от опитни специалисти по психоанализ;
 • базова теоретична подготовка за работа с деца от аутистичния спектър;
 • свой личен опит, чрез работата по конкретни случаи;
 • отговори на въпроси, които вероятно са си задавали за своето собствено детство;
 • ще развият качества като устойчивост и разпределение на вниманието, отговорност, самостоятелност и др.

Цена: 1000 лв. Възможност за разсрочено плащане.

Обучението се извършва в малки групи (до трима души). На всички, които го преминат успешно, ще бъде издаден сертификат.

За допълнителни въпроси: 0887238580 – Ирена Киркова

Молим желаещите да изпратят мотивационно писмо, както и актуална автобиография на следния адрес: bshpa@abv.bg  Ще се свържем само с кандидатите, одобрени за интервю. Кандидатурата Ви ще бъде разгледана поверително, съгласно Закона за защита на личните данни.

Курс по писане на психологически материали

 
Курсът е теоретико-практически: преподава се основната информация по конкретната тема, след което получените знания се пречупват през личния опит на курсистите. Акцентът е поставен върху писането на научно-популярен труд (статия за интернет, за научно-популярно списание) и научен труд (статия за научно списание, доклад).
 
Продължителност: 32 учебни часа
Форма на провеждане: онлайн. Срещите ще се провеждат веднъж седмично, с продължителност – 3 астрономически часа.

Курсът включва следните модули:
* теоретична част:
* самоподготовка, под формата на писмени практически упражнения.
 

Темите, които ще се разгледат в теоретичната част, са:

 1.   Общуване. Писмено общуване. Видове научни текстове.
 2.   Нагласа на автора. Фактори, опосредстващи нагласата. Връзка между мисъл, реч и писане.
 3.   Структура на текста. Етапи на писане. Специфики на писмените трудове.
 4.   Критично мислене – същност, характеристики и развитие.
 5.   Дивергентно мислене – същност, характеристики и развитие.
 6.   Техническо оформление на текста. Цитати, бележки под линия, използвана литература.
 7.  Оформяне на приложения. Редакция на текста. Избор на снимков материал.

Курсът е предназначено за:

 •  студенти или завършили психология в редовна или задочна форма на обучение;
 •  всички хора, които искат да развият писателските си умения.

Курсистите ще получат:

 •  базова теоретична подготовка за работа с текстове;
 •  базови познания за психичната страна на процеса на писане;
 •  практически съвети за по-лесно справяне с най-често възникващите трудности при писане;
 •  насоки за развитие на писателските си умения;
 •  при завършване – сертификат за преминат курс.

Цена: 400 лв

Курсът се провежда в малки групи (до трима души).

Форма на провеждане: онлайн. Датите и часовете могат да се съгласуват с участниците.

За допълнителна информация: 0887238580 – Ирена Киркова