Българска школа за психоанализа

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Българска школа за психоанализа“ ЕООД, ЕИК: 205991610, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Драгоман“ 30, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.fspeid.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация, съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на ДОСТАВЧИКА: „Българска школа за психоанализа“ ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Драгоман“ 30
 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна, ул. „Драгоман“ 30
 4. Данни за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Драгоман“ 30, телефон: 0887 23 85 80; 0896 77 21 92
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 205991610
 6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: 02/91 53 518
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02/93 30 565
гореща линия: 0700 111 22 

Email:  info@kzp.bg
Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН е достъпен на адрес в Интернет https://fspeid.com, чрез който ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат възможност да сключват Договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация.
 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет.
 3. Да сключват Договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
 6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
 8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА, за които правото на отказ от договора е приложимо.

Чл. 4. ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоките и гарантира правата на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват Договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА, достъпен на страницата му в Интернет, или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите Договор за покупко-продажба на стоки, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да достави и да прехвърли собствеността на ПОЛЗВАТЕЛЯ на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ заплащат на ДОСТАВЧИКА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ДОСТАВЧИКА на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(4) ДОСТАВЧИКЪТ доставя заявените от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ стоки в сроковете и при условията, определени от ДОСТАВЧИКА на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и съгласно настоящите Общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

  Чл. 6. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им, във връзка със сключването и изпълнението на Договора за покупко-продажба, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОЛЗВАТЕЛЯ при извършване на регистрация, ако ПОЛВАТЕЛЯТ е въвел съответното име и парола за достъп.

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на Договори за покупко-продажба на стоки, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите, в които ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез регистрация по електронен път в сайта на ДОСТАВЧИКА.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ или „Регистрация“, ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОЛЗВАТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. ПОЛЗВАТЕЛЯТ потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от ДОСТАВЧИКА. След потвърждаването се създава акаунт на ПОЛЗВАТЕЛЯ и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОЛЗВАТЕЛЯТ своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) За да използва пълната функционалност на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на ДОСТАВЧИКА, ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да извърши регистрация в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай, че поради липса на извършена регистрация ПОЛЗВАТЕЛЯТ не е могъл да използва пълната функционалност на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, включително и по отношение упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
(7) Настоящите Общи условия могат да бъдат приети от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и без извършването на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между ПОЛЗВАТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, ДОСТАВЧИКЪТ изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от ДОСТАВЧИКА на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от ПОЛЗВАТЕЛЯ, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от ДОСТАВЧИКА на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ нов Основен контактен електронен адрес.
(4) ДОСТАВЧИКЪТ информира ПОЛЗВАТЕЛЯ за извършената промяна чрез електронно писмо, изпратено на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ Основен контактен електронен адрес, преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност пред ПОЛЗВАТЕЛЯ за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) ДОСТАВЧИКЪТ може да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ използват предимно интерфейса на страницата на ДОСТАВЧИКА, за да сключват Договори за покупко-продажба на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ представлява настоящите Общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(4) Страна по договора с ДОСТАВЧИКА е ПОЛЗВАТЕЛЯТ съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на ПОЛЗВАТЕЛЯ. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при ДОСТАВЧИКА.
(5) ДОСТАВЧИКЪТ включва в интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ при ДОСТАВЧИКА или приемането на Общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на ДОСТАВЧИКА. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването ѝ от ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА.
(7) За сключването на този договор и за сключването на Договора за покупко-продажба на стока, ДОСТАВЧИКЪТ изрично уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ, по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоките на посочения от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват Договора за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА по следната процедура:

 • извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ до този момент няма регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или чрез заявяване на стока, без да се извършва регистрация;
 • влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
 • избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
 • предоставяне на данни за извършване на доставката;
 • избор на способ и момент за плащане на цената;
 • потвърждение на поръчката.

(2) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ могат да сключват Договора за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин.

 1. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези Общи условия се прилагат спрямо ПОЛЗВАТЕЛИ, за които според данните, посочени за сключване на Договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА, са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Цената на стоките, с включени всички данъци, се определя от ДОСТАВЧИКА в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от ДОСТАВЧИКА и се предоставя като информация на ПОЛЗАТЕЛИТЕ при избиране на стоките за сключване на Договора за покупко-продажба.
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите Общи условия, както и информацията, предоставена на ПОЛЗВАТЕЛЯ в сайта на ДОСТАВЧИКА.
(5) Информацията, предоставяна на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ по този член е актуална към момента на визуализацията ѝ на сайта на ДОСТАВЧИКА, преди сключването на Договора за покупко-продажба.
(6) ДОСТАВЧЧИКЪТ задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.
(7) ДОСТАВЧИКЪТ посочва, преди сключването на договора, общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
(8) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или електронна поща.

Чл. 13. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да приема авансово плащане за сключените с ПОЛЗВАТЕЛЯ Договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на стоки, изработени по поръчка на ПОЛЗВАТЕЛЯ или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 • за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
 • за доставка на вестници, периодични издания или списания, с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания.

(3) Когато ДОСТАВЧИКЪТ не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на ПОЛЗВАТЕЛЯ в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето ѝ. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред ДОСТАВЧИКА чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на ДОСТАВЧИКА.
(4) Когато ПОЛЗВАТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява всички суми, получени от ПОЛЗВАТЕЛЯ, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на ПОЛЗВАТЕЛЯ да се откаже от договора. ДОСТАВЧИКЪТ възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от ПОЛЗВАТЕЛЯ при първоначалната трансакция, освен ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за ПОЛЗВАТЕЛЯ.
(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ и от сумата, която ПОЛЗВАТЕЛЯТ е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато ПОЛЗВАТЕЛЯТ изрично е избрал начин за доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от ДОСТАВЧИКА.
(6) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да съхранява получените от ДОСТАВЧИКА стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(7) При направен отказ от договора от ПОЛЗВАТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКЪТ му възстановява заплатената сума до 14 дни след получаване на върнатите стоки, по банков път на посочена от ПОЛЗВАТЕЛЯ банкова сметка и при изпълнение на следните изисквания:

 • при върната и получена от ДОСТАВЧИКА стока в изряден търговски вид, без видимо замърсяване и/или увреждания, вследствие на мерене, проби, носене, или други обстоятелства;
 • при наличие на приложена касова бележка за закупуването на стоката.

(8) Когато ДОСТАВЧИКЪТ не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на ПОЛЗВАТЕЛЯ, докато не получи стоките или докато ПОЛЗВАТЕЛЯТ не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл. 14. (1) Срокът на доставка на стоката е от 2 (два) до 5 (пет) работни дни от получаване на потвърждение за поръчката, като срокът може да бъде определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя, чрез сайта на ДОСТАВЧИКА.
(2)  Ако ДОСТАВЧИКЪТ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това ПОЛЗВАТЕЛЯ и да възстанови платените от него суми.

Чл. 15. (1) Доставката за територията на Република България се извършва чрез куриерска фирма и разходите по нея се поемат от ПОЛЗВАТЕЛЯ, освен ако не е предвидено друго в тези Общи условия.
(2) Разходите за доставка на стоките до офис на куриера, посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ, са в размер, определен приблизително на уебсайта на ДОСТАВЧИКА, в зависимост от характеристиките на стоката. В случай, че теглото на поръчаните стоки надвишава 2 кг, цената се определя според Общите условия на куриерската фирма.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 16. ДОСТАВЧИКЪТ доставя и предава стоката на ПОЛЗВАТЕЛЯ в определения при сключването на договора срок. 

  Чл. 17. ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от ДОСТАВЧИКА и ако не отговаря на изискванията – да уведоми за това незабавно ДОСТАВЧИКА.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 18. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предприема мерки за защита на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, ДОСТАВЧИКЪТ ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ в момента на регистрацията.
(3) ДОСТАВЧИКЪТ приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
(4) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ се съгласяват, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и изпълнението на договора.

Чл. 19. (1) Във всеки момент ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина ПОЛЗВАТЕЛЯТ е забравил или изгубил своите име и парола, ДОСТАВЧИКЪТ има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

  Чл. 20. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички ПОЛЗВАТЕЛИ, които имат регистрация.  
(2) ДОСТАВЧИКЪТ и ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ПОЛЗВАТЕЛЯ в един от следните случаи:

 • след изричното му уведомяване от ДОСТАВЧИКА в ЕЛЕКТРОНИЯ МАГАЗИН и ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля;
 • след публикуването им на сайта на ДОСТАВЧИКА и ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
 • с изричното му приемане от ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез профила му в сайта на ДОСТАВЧИКА.

(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на ДОСТАВЧИКА, във връзка с изменението на тези Общи условия, ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ПОЛЗВАТЕЛЯ, при регистрацията. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 21. ДОСТАВЧИКЪТ публикува тези Общи условия на адрес сайта си, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 22. Настоящите Общи условия и договора на ПОЛЗВАТЕЛЯ с ДОСТАВЧИКА се прекратяват в следните случаи:  

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните, в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на ПОЛЗВАТЕЛЯ в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба, остават в сила и подлежат на изпълнение;
 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само Договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

Чл. 23. ДОСТАВЧИКЪТ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 1. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 24. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да обезщети и да освободи от отговорност ДОСТАВЧИКА при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на ПОЛЗВАТЕЛЯ, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 25. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 26. (1) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от ПОЛЗВАТЕЛЯ на трети лица.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на ПОЛЗВАТЕЛЯ в процеса на използване или неизползване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и сключване на Договори за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за времето, през което ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН не е бил достъпен, поради непреодолима сила.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

Чл. 27. (1) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на сключване на Договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за ПОЛЗВАТЕЛЯ, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е ПОЛЗВАТЕЛЯТ.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 28. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 29. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 30. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 31. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички ПОЛЗВАТЕЛИ на 04.04.2022 година.

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Българска школа за психоанализа“ ООД, ЕИК: 205991610, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Пирот 22, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.fspeid.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „Българска школа за психоанализа“ ООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Пирот 22
 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна, ул. Драгоман 30
 4. Данни за кореспонденция: гр. Варна, ул. Драгоман 30, телефон: 0887 23 85 80; 0884 35 77 84
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 205991610
 6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: 02/91-53-518
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02/933 0565
гореща линия: 0700 111 22

Email:  info@kzp.bg
Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет https://fspeid.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация.
 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет.
 3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
 6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
 8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо.

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН


Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ или „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Ползвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
(7) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Ползвателите и без извършването на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.


 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателят чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

 • извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация;
 • влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
 • избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и -добавянето им към списък със стоки за покупка;
 • предоставяне на данни за извършване на доставката;
 • избор на способ и момент за плащане на цената;
 • потвърждение на поръчката.


(2) Ползвателите могат да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин.

 1. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
(8) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или електронна поща.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 • за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
 • за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания.


(3) Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика.
(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.
(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(7) При направен отказ от договора от Потребителя, Доставчикът му възстановява заплатената сума до 14 дена след получаване на върнатите стоки, по банков път на посочена от Потребителя банкова сметка и при изпълнение на следните изисквания:

 • при върната и получена от Доставчика стока в изряден търговски вид, без видимо замърсяване и/или увреждания, вследствие на мерене, проби, носене, или други обстоятелства;
 • при наличие на приложена касова бележка за закупуването на стоката.


(8) Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката е от 2 (два) до 5 (пет) работни дни от получаване на потвърждение за поръчката, като срокът може да бъде определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика.
(2)  Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 16. (1) Доставката за територията на Република България се извършва чрез куриерска фирма и разходите по нея се поемат от Потребителя, освен ако друго не е предвидено в тези Общи условия.
(2) Разходите за доставка на стоките до офис на куриера, посочен от Потребителя, са в размер, определен приблизително на уебсайта на Доставчика, в зависимост от характеристиките на стоката. В случай, че теглото на поръчаните стоки надвишава 2 кг, цената се определя според Общите условия на куриерската фирма.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок. 

  
Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
(4) Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.

Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели, които имат регистрация.  
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

 • след изричното му уведомяване от Доставчика в ЕЛЕКТРОНИЯ МАГАЗИН и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля;
 • след публикуването им на сайта на Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
 • с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика.


(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.


Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ


Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:  

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

Чл. 24. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва ЕЛЕКТРОНИЯ МАГАЗИН в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 1. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 25. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 26. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 27. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на ЕЛЕКТРОНИЯ МАГАЗИН и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което ЕЛЕКТРОНИЯ МАГАЗИН не е бил достъпен поради непреодолима сила.(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в ЕЛЕКТРОНИЯ МАГАЗИН.

Чл. 28. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 29. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 30. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 31. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 32. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 04.04.2022 г.

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ