Амбивалентност на майчината фигура – роля и влияние на женския образ при формиране на мъжката идентичност

Габриела Гатева       Настоящата статия има за цел да изясни сложните взаимоотношения майка - син с оглед на противопоставянето по полов признак, неизбежно възникващото привличане между противоположни, независимо от родовата обвързаност и в тази връзка последващите вътрешни противоречия и конфликти. Ролята на майка, в която влиза жената не изключва проявленията на нейната женска същност, включително такива, насочени към мъжкото в детето й - сексуалността намира скрити начини да си проправи път.       В етапа на изграждане на детето до…

0 Comments

В преследване на бащиното одобрение – функция на мъжа в индивидуацията на жената

    Статията има за цел да осветли отношенията баща - дъщеря и възникващите на тази база отпечатъци върху утвърждаването и формирането на жената.  Роля на бащата във формирането на женствеността и сексуалните отношения, които ще има с мъжете; Прави се опит да се намери обяснение  как се случва изграждането на женската идентичност чрез интегриране на мъжките черти в личността на момичето-жена; Кои са повратните точки в развитието на момичето в контекста на семейните отношения, и връзката с майка…

0 Comments

Въпросът за символиката в творчеството на Зигмунд Фройд

Ирена Киркова Този въпрос е всеобхватен и то не само от гледна точка на психоанализата. Символите са основополагащ елемент в много науки като лингвистика, математика, теология, етнология и други. За пример знаците, с които пишем, са символ на определени звуци; в математиката „пи“ е символ на математическа константа, представляваща отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър; полумесецът е символ на ислямската религия; всяка извезана шевица в българските носии носи своето символно значение, включително информация от кой район…

0 Comments

Имплементиране на качествен анализ на съдържанието в произведения от художествената литература в аудио-формат, по отношение на срещащата се в тях психопатология

Я. Ченков - УМБАЛ „Св.Марина“ – Варна, Медицински университет – Варна. Анализът на съдържанието (англ: content analysis) представлява емпиричен метод за количествено и качествено анализиране на текстове в писмени (Horton, N. S, 1986), видео (Schneider, J. 1993; Alexander B Barker, John Britton et. Al, 2019), звукови, и др. формати, чиято цел е достигане до умозаключения и правене на изводи за различни връзки и модели в изследваните текстове. Един от най-изчерпателните научни трудове, описващ детайлно историята, развитието, компонентите и различните…

0 Comments

Паралел между PAS синдром и „Стокхолмския синдром“ – „Метафората за заложника“

Десислава Христова Даскалова Метафората за заложника отразява динамиката на психологическия контрол, която стои в основата на преживяването на детето, и това ни помага да разберем защо детето приема изкривените вярвания и поведението на отчуждаващия го родител. Детето по същество е психологически заложник на психопатологията на отчуждаващия нарцистичен родител / родител с гранично разстройство. Като заложник на психопатологията на нарцистичния родител, детето е изложено на мощни тактики: 1) Психологически контрол върху поведението, 2) Непредсказуеми психологически мъки и отмъщение за евентуалното…

0 Comments

Благосъстояние на работното място през погледа на организационната психология

Кристина Димитрова студент в спец. „Психология“, ПУ „Паисий Хилендарски“ Психичното благополучие на работното място е от фундаментално значение за дългосрочната ефективност на компаниите. Международната организация на труда е създала комитет по здравето на служителите, който се стреми към „насърчаване и поддържане на най-високата степен на физическо, психическо и социално благополучие на работниците във всички професии“ (2014). От своя страна, британският CIPD (Чартърен институт за персонал и развитие) фокусира вниманието на компаниите именно върху благосъстоянието на служителите: „…здравето и благосъстоянието…

0 Comments

Ролята на социалните мрежи за формиране на нов мироглед по време на пандемия и влиянието им върху съзнанието

Анелия Попова доктор, катедра „Медии и обществени комуникации” УНСС Социалните мрежи станаха неизменна част от човешкия живот. Бързият темп на развитие на високите технологии се превърна в определящ фактор, с който вече е невъзможно да не се съобразим. Затова на фокус са не само умението да използваме функционалността в онлайн пространството, но най-вече влиянието, което то упражнява върху психиката ни през цялото време; начинът, по който променя нагласите. Особено в условия на пандемия, когато променливите в мисленето и поведението…

0 Comments

„Новата нормалност” – психологически аспекти на реалността или как се живее под маската на COVID-19

Анелия Попова доктор, катедра „Медии и обществени комуникации”УНСС Реалността е философски термин, с който се обозначава всичко, което съществува или съвкупността от действително съществуващи обекти. Отвъд определението обаче, тя не е нищо по-различно от сблъсък на представи, нагласи и очаквания, които лесно могат да се трансформират и променят под тежестта на редица обективни и субективни фактори, и обстоятелства. „Промяна” днес е дума с много и различни социално-психологически значения, и е едно от актуалните определения за реалността. Промяната днес все…

0 Comments

Как ще ги стигнем… (и дали е нужно)?

Работя с деца и техните семейства от около дванадесет години. Пред очите ми се разви епидемията от деца с аустично състояние... която продължава своята прогресия и към днешна дата. Но, това, което ми прави впечатление в последно време е зараждането на една друга вълна от деца с явни девиантни проблеми. Ще дам няколко примера от практиката: 1. Момиче на шест години, единствено дете в семейството, избягва от занималня, тъй като са й направили забележка да не взема играчка от…

2 Comments

Накъде водят всички свършени наполовина неща?

Има хора, които започнат ли нещо, независимо за какво се отнася, не се отказват, докато не го финализират. Съществуват и други, за съжаление много повече – които започват нещо, но рядко го довършват. Изоставянето му може да е пред първата изпречила се трудност, след първия успех, или преди финализирането му, когато е важна само крайната крачка. Ще разгледам втората ситуация. При първият вариант може да кажем, че мотивацията не е достатъчно силна. Оттук, с голяма степен на вероятност можем…

0 Comments